Välfärden central för Nya Moderaterna

I valen 2006 och 2010 mötte moderaterna väljarna med en kombination av trovärdighet i regeringsfrågan genom Allians för Sverige, en solid arbetslinje/ekonomisk politik och en ambitiös politik i välfärdsfrågor som skola och vård. 

Den mediala beskrivningen av Nya Moderaternas utveckling har dock möjligen tenderat att smalna av något på senare tid. Ofta lyfts numera endast arbetslinjen fram, när Nya Moderaternas framväxt beskrivs eller externt kommenteras. Det är kanske naturligt eftersom arbetslinjen är central och moderaterna i regeringsarbetet förtjänstfullt bär ansvar för jobb och ekonomi och allianskollegor ansvarar för skola och vård. 

Men om man ser till moderaternas förnyelsearbete från 2003 och framåt så var och är ett centralt inslag att moderaterna ska vara kunniga och relevanta i välfärdspolitiska frågor. För att nå dit krävdes när arbetet inleddes 2003 ett omfattande och metodiskt nytänkande. 

Fredrik Reinfeldt förnyade och fördjupade partiet både gällande ekonomin och jobben, och breddade det i välfärdsfrågor. Därtill förnyade han partiets kultur och gjorde den mer utåtriktad, ödmjuk och lyssnande.

Det var en kontrast mot den väldigt systemorienterade välfärdsdebatt som Sverige dittills hade haft och en vilja till en mer människonära utgångspunkt som söktes. Göran Persson talade om “vård, skola, omsorg”, som om systemen hade ett värde i och för sig själva. Vi ville snarare intressera oss för de människor som var beroende av att systemen fungerade väl, nämligen “patienter, elever och pensionärer”. 

Åtskilliga skolor och sjukvårdsenheter besöktes. Åtskilliga samtal fördes med dem som arbetade i skolan och vården, för att höra deras syn på yrkets utmaningar och kvaliteten i verksamheterna. Elever, föräldrar, patienter och anhöriga söktes upp. Tillgänglig forskning om t.ex. kunskapsresultat respektive mobbning i skolan gicks igenom. Åtskilliga rapporter och propositioner till stämmor togs fram. Arbetet presenterades löpande i bl.a. debattartiklar. Skolor och vårdenheter återbesökets sedan, för att rapportera resultat av förnyelsearbetet och hur lärarnas och sköterskornas synpunkter hade tagits till vara. Ett fruktbart nytt samarbete formades med facken, bl.a. Lärarförbundet.

Resultatet blev att Nya Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning 2006 och 2010 hade en ny, bred välfärdspolitisk agenda. Våren 2006 var moderaterna t.ex. väl så stora i skolfrågor, som fp och s, vill jag minnas.

Partiets interna liv ställdes också om genom projektet “Välkommen till verkligheten”, i syfte att uppmuntra förtroendevalda att kontinuerligt vara ute i välfärdens kärnverksamheter för att lyssna och lära av experterna, dvs de som jobbar där. 

Detta är kanske i sig intressant för historieskrivningen, vad vet jag, men viktigare är det inför framtiden.

Frågor som skola och vård hör till de viktigaste i val efter val. De bygger på ett fundament av trovärdig ekonomisk politik och politik för jobb, som ger välfärden resurser. Genom förnyelsen och breddningen av partiet har Fredrik Reinfeldt gjort moderaterna relevanta för nya väljargrupper. Moderaterna söker upp de viktiga samhällsproblem som människor ser i sin vardag och vill utveckla lösningar på dem. 

I valet 2014 kommer väljarna sannolikt att efterfråga rätt mycket samma saker. Trovärdighet i regeringsfrågan genom Alliansen, en solid arbetslinje och svar som möter människors frågor om skola och vård.

En anledning att jag tror det kommer gå bra är den vilja att söka upp de samhällsproblem som människor upplever i vardagen, lyssna in dem och sedan utveckla politik som möter problemen, som var och är en central del av Nya Moderaterna.